wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Opinia o produkcie
Serdecznie polecam, szybki kontakt ze sprzedawcą. Fachowe doradztwo.
Ocena produktu 5/5
Kontakt

Regulamin

Regulamin Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość,
 
1. Postanowienia Ogólne
1.1     Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez lotymotolotnia.pl należącą do firmy: NET-Serwis Dariusz Szyszka, ul. Koźmińska 69a, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-167-15-62 i REGON 251636108, tel. 888 335 345.
1.2     Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.lotymotolotnia.pl, zwanym dalej Klientem, a NET-SERWIS, zwaną dalej Sprzedawcą.
1.3     Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym lotymotolotnia.pl . Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
1.4     Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez lotymotolotnia.pl  jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.
1.5     Kupon oznacza instrument, w formie fizycznej lub elektronicznej, uprawniający posiadacza Kuponu (zwanego dalej „Posiadaczem Kuponu”) do: otrzymania oferty od lotymotolotnia.pl, albo w terminie wskazanym na Kuponie.

2. Przedmiot oraz warunki sprzedaży i dostawy
2.1     Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego lotymotolotnia.pl 
2.2     Kupon mogą nabyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Przed dokonaniem zakupu należy zarejestrować się i utworzyć konto na lotymotolotnia.pl 
2.3     Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” spowoduje wysłanie oferty nabycia Kuponu do lotymotolotnia.pl . Transakcja zostanie jednak pomyślnie ukończona dopiero w momencie otrzymania od lotymotolotnia.pl , wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie oferty Użytkownika. lotymotolotnia.pl  wyraźnie zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Użytkownika. Ponadto nawet jeśli lotymotolotnia.pl  przyjął ofertę, może odstąpić od umowy w dowolnym momencie w przypadku wystąpienia zasadnych podejrzeń, iż Użytkownik dopuścił się lub może dopuszczać się oszustwa wobec lotymotolotnia.pl  lub osoby trzeciej stowarzyszonej z lotymotolotnia.pl .
2.4     Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym lotymotolotnia.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.5      Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatów we wskazanym przez Klienta miejscu (lista dostępnych paczkomatów dostępna jest pod adresem: www.paczkomaty.pl/znajdz_paczkomat,33.html). Zamówienia, których gabaryty przekraczają możliwość odbioru z paczkomatów nie będą posiadały takiej możliwości w chwili potwierdzania zamówienia. Kupony zakupione w wersji PDF wysyłane są na adres mail podany podczas zamówienia.
2.6      Klient może także odebrać zamówienie w siedzibie firmy NET-SERWIS
2.7     Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie lotymotolotnia.pl.
2.8      Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
2.9      W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
2.10      W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

3. Realizacja Kuponu
3.1     O ile nie określono wyraźnie inaczej:
      (a) Kupon można zrealizować tylko jeden raz;
      (b) Kupon można zrealizować wyłącznie pod adresem podanym na kuponie, a nie w siedzibie firmy NET-Serwis;
      (c) Kupon jest ważny tylko dla jednej osoby; oraz
      (d) podczas realizacji Kuponu u Partnera należy postępować zgodnie z instrukcjami powiązanymi z Kuponem.
3.2      Wszystkie Kupony sprzedawane przez lotymotolotnia.pl można zrealizować tylko zgodnie z danymi zawartymi na kuponie.
3.3      W celu realizacji Kuponu należy przedstawić go lotymotolotnia.pl w Terminie realizacji. Kupon niezrealizowany w Terminie realizacji automatycznie wygasa. Kuponu, którego ważność wygasła, nie można zrealizować, a Posiadaczowi Kuponu nie przysługuje z tego tytułu zwrot kosztów lub odszkodowanie. Dopilnowanie terminu spoczywa na osobie posiadającej Kupon
3.4      Kupony można zrealizować tylko w całości. Nie podlegają one realizacji częściowej lub stopniowej. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Kupon realizowany w lotymotolotnia.pl zostanie wymieniony na towar/usługi o wartości mniejszej niż pierwotna (bez zniżki) wartość Oferty lotymotolotnia.pl, nie będą Państwo uprawnieni do kredytu, zwrotu gotówki lub nowego Kuponu z tytułu różnicy między pierwotną (bez zniżki) wartością a wartością towarów/usług, na które wymieniono Kupon.  
3.5      lotymotolotnia.pl może pobrać opłaty za rezerwację lub inne koszty powiązane z zakupem lub realizacją Kuponu. Wszelkie tego typu koszty (jeśli takie się pojawią) zostaną Państwu przedstawione przed zakupem Kuponu.
3.6      Jeśli z powodu nieprzewidzianych okoliczności lotymotolotnia.pl nie będzie w stanie dostarczyć Oferty lotymotolotnia.pl zgodnie z opisem, lotymotolotnia.pl niezwłocznie powiadomi Państwa o tym fakcie pocztą elektroniczną. 
3.7      Realizacja kuponu odbywa się w pogodne dni. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych realizacja kuponu może zostać przełożona na inny termin. 
3.8      Decyzje realizacji kuponu podejmuje ostatecznie pilot. 
 

4. Wykorzystanie Kuponu
4.1      Kupon można nabyć wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku (przy czym Kupon można przekazać innej osobie do jej osobistego, niekomercyjnego użytku).
4.2      Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za Kupon. lotymotolotnia.pl nie odpowiadają za zgubione lub skradzione Kupony lub za odzyskiwanie numerów ofert lub kodów zabezpieczających.
4.3      Zobowiązują się Państwo nie podawać fałszywych danych, w tym fałszywych nazwisk, danych adresowych lub danych kontaktowych, lub szczegółów dotyczących płatności; zobowiązują się Państwo również do niepodejmowania żadnych sprzecznych z prawem działań dotyczących nabycia lub wykorzystania Kuponu, jak również do niedopuszczania podejmowania takich działań przez inne osoby.
4.4      Wszelkie próby realizacji Kuponu sprzeczne z Warunkami sprzedaży mogą doprowadzić do unieważnienia Kuponu, wedle uznania lotymotolotnia.pl
4.5      Zabrania się powielania Kuponów.
4.6      Zabrania się profesjonalnego handlu Kuponami.

5. Anulowanie (i wyjątki)
5.1      Mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia pocztą elektroniczną (zwanych dalej „Terminem odstąpienia od umowy zakupu Kuponu”). Niemniej jednak realizując Kupon w Terminie, w którym przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu, wyraźnie zamawiają Państwo od firmy NET-Serwis, rozpoczęcie świadczenia usług w tym terminie i przyjmują Państwo do wiadomości, że zrzekają się prawa do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu. Po realizacji Kuponu uznaje się, że lotymotolotnia.pl, w pełni wykonał swoje obowiązki w zakresie wystawienia, sprzedaży i dostawy Kuponu do Państwa. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy punkt dotyczy również wszelkich ofert z jednoczesnym złożeniem zamówienia.
5.2      Prawo odstąpienia od umowy zakupu Kuponu może być zrealizowane poprzez kontakt e-mail info@lotymotolotnia.pl
5.3      Jeśli odstąpią Państwo od umowy zakupu Kuponu zgodnie z punktem 5, lotymotolotnia.pl, zwróci wartość wszystkich płatności dokonanych w ramach zakupu w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia lotymotolotnia.pl o odstąpieniu od umowy.
5.4      Jeśli bez własnej winy nie zdołali Państwo zrealizować Kuponu w lotymotolotnia.pl przed wygaśnięciem Terminu realizacji, może przysługiwać Państwu zwrot pieniędzy. W celu otrzymania takiego zwrotu należy udowodnić w stopniu wystarczającym dla lotymotolotnia.pl, iż brak możliwości realizacji Kuponu nie powstał z Państwa winy. Decyzja o przyznaniu zwrotu leży wyłącznie w gestii lotymotolotnia.pl
5.5      W braku odmiennego oświadczenia, złożonego w lotymotolotnia.pl w sposób wyraźny, wszelkie zwroty gotówki zostaną zrealizowane za pośrednictwem pierwotnej metody płatności. Jeśli pierwotna metoda płatności została anulowana, wygasła lub uległa innej zmianie, prosimy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dział Obsługi Klienta info@lotymotolotnia.pl . Jeśli nie złożą Państwo stosownego oświadczenia, a zwrot zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu pierwotnej metody płatności, celem uzyskania zwrotu może zaistnieć konieczność kontaktu z bankiem lub dostawcą usług płatniczych. lotymotolotnia.pl nie zrealizuje więcej niż jednego zwrotu pieniędzy.
5.7      Zwrot można odrzucić w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Jeśli zwrot nie zostanie odrzucony w terminie 30 dni, będzie stanowić pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich roszczeń wobec lotymotolotnia.pl dotyczących Kuponu, wynikających z niego lub z nim związanych.
 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu